با سلام

بدين وسيله با عنايت به بخشنامه شماره 50/24486 مورخ 1399/06/17 در خصوص بيمه حوادث دانشجويي به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند در صورتيكه حادثه يا اتفاقي به غير از بيماري جهت شما عزيزان رخ داد مي توانيد در قالب بيمه حوادث دانشجويي ضمن هماهنگي با امور دانشجويي و مالي دانشگاه نسبت به دريافت خسارت حوادث دانشجويي مطابق با بخشنامه فوق الذكر اقدام نمائيد.
بيمه حوادث