مسئول دفتر ریاست واحد:ذبیح الله کارگر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ارتباطات

شماره مستقیم: 03532370966

شماره داخلی:3002

ایمیل: zabih1343@gmail.com