نام و نام خانوادگی :  محمدحسین اعظمی راد

سمت :  مدیر آموزش

مدرک تحصیلی :  دکتری

رشته تحصیلی :  معماری سیستمهای کامپیوتری

شماره تماس داخلی : 2061

شماره تماس مستقيم : 03532370954