نام و نام خانوادگی : محمد حسن فلاح
سمت :   رئیس اداره کارگزینی هیات علمی
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقيم:    03532370162
شماره تماس داخلي :  2057
آدرس پست الکترو نیکی :

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : معصومه بحرینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : کامپیوتر
شماره تماس مستقيم:    03532370162
شماره تماس داخلي :  2057
آدرس پست الکترو نیکی :

 

 

 

 

 

اهم وظايف اداره  کارگزینی هیات علمی دانشگاه :

1- استخدام اعضاء هیات علمی (تمام وقت و نیمه وقت ) شامل پذیرش در خواست های متقاضیان ، مطابق  با ضوابط استخدامی دانشگاه ، تشکیل و تکمیل پرونده و ارسال آن به هیات اجرائی جذب هیات علمی استان و صدور حکم استخدامی پس از قبولی در مصاحبه علمی (برای تمام وقت و نیمه وقت ).
2- تنظیم صدور و اجرای احکام جدید اعضاء هیات علمی (بهنگام تغییرات حقوقی مانند افزایش سالیانه حقوق و …).
3- نظارت و اقدام برای جذب و انجام مراحل اداری بورسیه ها و متقاضیان طرح خدمتی.
4- اقدام در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی و ترفیع سالیانه اعضاء هیات علمی و ارتقاء مرتبه.
5- انجام سایر امور اداری اعضاء هیات علمی (نظیر مرخصی و …).
6- تنظیم و عقد قراردادهای حق التدریس برای کلیه اعضاء هیات علمی.
7- تنظیم و عقد قراردادهای حق التدریس مدرسین و مربیان بالینی.
8- محاسبه و گزارش حق التدریس دروس معرفی به استاد و مازاد جمعیت کلاس ها.
9- تنظیم و عقد قرارداد های مربوط به پروژه ها ، کارآموزی ها ، اساتید راهنما، مشاور و داور در پایان نامه های رشته های كارشناسي ارشد.
10- محاسبات ماهیانه حقوق اعضاء هیات علمی.
11- تهیه آمارهای مختلف در خصوص اعضاء هیات علمی جهت مراجع ذیربط.
12- صدور گواهی های مختلف برای اعضاء هیات علمی ومدرسین حق التدریس.