نام و نام خانوادگی:  مرتضي فياضي بارجيني
سمتمسئول امور دفتر آموزش و ثبت نام
مدرک تحصیلی: کارشناسي
رشته تحصیلی: آموزش ابتدايي
شماره تماس داخلی:  ۲۰۵۳
شماره تماس مستقیم: ۰۳۵۳۲۳۷۰۹۵۷
شماره همراه: ۰۹۱۳۲۵۷۳۸۸۷

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا مولودی
سمت: كارشناس امورآموزشی
مدرک تحصیلی:  کاردانی
رشته تحصیلی: زمین شناسی
شماره تماس داخلی ۲۰۴۸

 

 

نام و نام خانوادگیعلي اكبر جمالي
پست سازماني:مدیر مسئول نشریه jonass و کارشناس امور آموزشي (سنجش و نظارت و تصويب رشته(
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیعلوم مهندسي-آبخيزداري
مرتبه علمي: دانشیار
شماره تماس داخلي ۲۰۵۲