نام و نام خانوادگی :محمد جواد کریم زاده
سمت :مسئول پذیرش و ثبت نام
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : آموزش ابتدایی
شماره تماس مستقيم :9-03532370163
شماره تماس داخلي :2047
آدرس پست الکترو نیکی :mjkarimzadeh57@yahoo.com

نام و نام خانوادگیهادی اعرافی
سمت  بايگان آموزش
مدرک تحصیلی:  دیپلم
رشته تحصیلیعلوم انساني
شماره تماس داخلی: ۲۰۵۴

اهم وظايف :

1- ثبت نام از دانشجويان جديدالورود بر اساس دستورالعمل هاي سازمان مركزي.

2- كنترل مدارك پايه نام نويسي و حفظ وحراست از اصل مدرك تحصيلي.

3- تشكيل ورفع نواقص پرونده دانشجويان و ارسال آن به بايگاني آموزش كل.

4- اعلام اسامي ثبت نام شدگان و متآخرين به سازمان مركزي.

5- ثبت مدارك پايه (پيش دانشگاهي،ديپلم،ليسانس و…)