نام و نام خانوادگی :  محمد حسن دهقانی

سمت :  مسئول امور امتحانات

مدرک تحصیلی :  کارشناسی

رشته تحصیلی :  علوم اقتصاد

شماره تماس مستقيم :  03532370954

شماره تماس داخلي :  2044

آدرس پست الکترو نیکی :  mhd825825@gmail.com

شرح وظايف :

1- برنامه ريزي و برگزاري امتحانات پايان ترم

2- همکاري در برگزاري امتحانات ميان ترم

3- هماهنگي و برگزاري امتحانات تکدرس در طول ترم

4- پيگيري و رسيدگي به درخواستهاي تجديد نظر نمرات نهايي

5- ثبت و کنترل نمرات نهايي و بايگاني سوابق امتحاني

فرآيند ثبت نمرات و رسيدگي به درخواست هاي تجديد نظر

نتايج امتحانات هر درس مطابق ماده 42 آيين نامه آموزشي بايد حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ برگزاري امتحان آن درس به اداره امتحانات واحد اعلام شود. مسؤليت حسن اجراي اين بند بر عهده مديران محترم گروههاي آموزشي و معاون آموزشي مي باشد.

به استناد تبصره 1 ماده 42 آيين نامه آموزشي، پس از اعلام نتايج دانشجو مي تواند حداكثر تايك هفته درخواست تجديد نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشي[ ارائه درخواست بصورت اينترنتي] مربوطه تسليم كند و استاد مربوطه بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته [با مراجعه به اداره امتحانات، ضمن اعلام نتيجه بصورت اينترنتي و تكميل فرم مربوطه] اعلام نظر نمايد. مسؤليت حسن اجراي اين بند بر عهده مديران محترم گروههاي آموزشي و معاون آموزشي مي باشد.

گزارش ميزان رسيدگي اساتيد به اعتراضات از طريق سيستم آموزشي [ بخش ثبت و كنترل نمرات، كنترل تجديد نظر نمرات] براي مديران محترم گروههاي آموزشي و معاونين محترم آموزشي قابل دسترسي است.

به استناد تبصره 2 ماده 42 آيين نامه آموزشي نمره امتحاني پس از اعلام نهايي به اداره آموزش واحد دانشگاهي مطلقاً قابل تغيير نيست. لذا ضروري است در ثبت نمرات امتحاني نهايت دقت بعمل آيد.