نام و نام خانوادگی :  حبیب اله زمانی
سمت :  رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :  علوم تربيتي- برنامه ريزي درسي
شماره تماس مستقيم : 03532370962
شماره تماس داخلي : 2058
آدرس پست الکترو نیکی :  habibolah.zamanishooroki@gmail.com