نام و نام خانوادگي: عبدالرسول دهقانی فیروزآبادی

مدرك تحصيلي : دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

شماره موبایل: 09133554237

شرح وظایف مدیریت امور دانشجویی :

1.      تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی .

2.      اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان .

3.      تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان .

4.      برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها .

5.      انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط .

6.      انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان .

7.      نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی .

8.      نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت ،تغذیه و بهداشت محیط .

9.      برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف .

10.برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها .

11.نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی ،شغلی و شخصی به دانشجویان .

12.انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه .

13.بررسی نیازهای پرسنلی ،تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع .

14.برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی .

15.انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی .

16.نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کار کرد آنها .

17.اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی .

18.برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویالن و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها .

19.ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی .

20.نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ،میادین و امکانات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

21.پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان .

22.بر گزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

23.ارزشیابی کار دانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم .

24.اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه .

25.فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه .

26.پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط .

27. انجام سایر امور محوله از سوی مام مافوق .