نام و نام خانوادگی: فاطمه ذبیحی محمودآبادی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی:  علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری
شماره تماس داخلی:  2012
شماره تماس دانشگاه :  03532370163
آدرس پست الکترو نیکی: fa.zabihi.m@gmail.com

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه دلاک
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
رشته تحصیلی:
شماره تماس داخلی: 
2001
شماره تماس دانشگاه : 
03532370163
آدرس پست الکترو نیکی: