با سلام

قابل توجه دانشجويان گرامي:

با توجه به شيوع كرونا وعدم برگزاري جشن ازدواج ونزديك شدن سالروز  ازدواج حضرت علي(ع) وحضرت فاطمه زهرا(س) به همين مناسبت دانشگاه در نظر داردهديه ناقابل  به دانشجوياني كه تاريخ عقد آنها از تاريخ 1399/04/01تا تاريخ 1400/04/21با ارائه مدارك ذيل به شماره09137474049از طريق واتساب ارسال گردد

مدارك مورد نياز جهت تائيد ،صفحه دوم تا پنجم عقد نامه ،كپي شناسنامه زوجين(قسمت مشخصات همسر)

پايان مهلت ثبت نام:1400/04/30