با سلام

احتراماً به منظور تكريم دانشجويان مشمول وظيفه عمومي در دوران همه گيري ويروس كرونا  تفاهم نامه اي بين دانشگاه آزاد و سازمان وظيفه عمومي جهت سنوات ارفاقي و دانشجويان مشمول منعقد گرديده است كه بخشنامه مربوطه جهت اطلاع دانشجويان گرامي بپيوست ارسال مي گردد.

تفاهم نامه بين دانشگاه آزاد و سازمان وظيفه عمومي