نام و نام خانوادگی :   نجما سلطاني

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

شماره تماس داخلی:

آدرس پست الكترونيكي:  najmasoltani@yahoo.com