فرمهاي مقطع  دكتري

رديفعنوانفايل
1فرمت پروپوزال  دكتريدانلود
2فرم درخواست مجوز شركت در امتحان جامعدانلود
3چارت مراحل تصويب پروپوزال دكترادانلود
4فرم آمادگی دفاع از پروپزالدانلود
5فرم تعیین استاد راهنما، مشاور و موضوع پایان‏نامهدانلود
6فرم ارزيابي دفاع از پايان نامهدانلود
7فرم تاييديه پايان نامه و تقاضاي تشكيل جلسه دفاعدانلود
8فرم صورتجلسه دفاع از پايان نامهدانلود
9نكاتي در مورد مقالات مستخرج از پايان نامهدانلود
10فرم اطلاعات مقالات مستخرج از پايان نامهدانلود
11فرم گزارش شش ماهه پيشرفت كاردانلود
12فرم اطلاع رساني  دفاع از پايان نامهدانلود
13فرم ارزيابي مديريت پژوهشدانلود
14فرم تسويه حسابدانلود

فرمهاي مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال1394 و ماقبل

رديفعنوانفايل
1فرم چكيده پايان نامه جهت توزيع در جلسه دفاعدانلود
2فرم گزارش پيشرفت كار سه ماههدانلود
3فرم شركت در جلسه دفاعدانلود
4فرم تعهد اصالت پايان نامهدانلود
5فرم تاييديه پايان نامه و تقاضاي تشكيل جلسه دفاعدانلود
6فرم  تعهد نسبت به عدم ارائه مقالهدانلود
7فرم درخواست تصويب موضوعدانلود
8فرم اطلاع رساني جلسه دفاع از پايان نامهدانلود
9فرم صورتجلسه دفاعدانلود
10فرم تحويل نسخه هاي پايان نامهدانلود
11فرم هماهنگي تشكيل جلسه دفاعدانلود
12نمودار گردش كارپايان نامهدانلود
13فرمت پروپوزال كارشناسي ارشددانلود
14فرم مجوز صحافیدانلود
15فرم ارزيابي دفاع از پايان نامه{سه نسخه}دانلود
16فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان نامهدانلود
17فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان نامهدانلود

فرمهاي مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال1395 و بعد

رديفعنوانفايل
1فرم چكيده پايان نامه جهت توزيع در جلسه دفاعدانلود
2فرم گزارش پيشرفت كار سه ماههدانلود
3فرم شركت در جلسه دفاعدانلود
4فرم تعهد اصالت پايان نامهدانلود
5فرم تاييديه پايان نامه و تقاضاي تشكيل جلسه دفاعدانلود
6فرم  تعهد نسبت به عدم ارائه مقالهدانلود
7فرم درخواست تصويب موضوعدانلود
8فرم اطلاع رساني جلسه دفاع از پايان نامهدانلود
9فرم صورتجلسه دفاعدانلود
10فرم تحويل نسخه هاي پايان نامهدانلود
11فرم هماهنگي تشكيل جلسه دفاعدانلود
12نمودار گردش كارپايان نامهدانلود
13فرمت پروپوزال كارشناسي ارشددانلود
14فرم مجوز صحافیدانلود
15فرم ارزيابي دفاع از پايان نامه{سه نسخه}دانلود
16فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان نامهدانلود
17فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان نامهدانلود