فرمهاي مقطع  دكتري

رديف عنوان فايل
1 فرمت پروپوزال  دكتري دانلود
2 فرم درخواست مجوز شركت در امتحان جامع دانلود
3 چارت مراحل تصويب پروپوزال دكترا دانلود
4 فرم آمادگی دفاع از پروپزال دانلود
5 فرم تعیین استاد راهنما، مشاور و موضوع پایان‏نامه دانلود
6 فرم ارزيابي دفاع از پايان نامه دانلود
7 فرم تاييديه پايان نامه و تقاضاي تشكيل جلسه دفاع دانلود
8 فرم صورتجلسه دفاع از پايان نامه دانلود
9 نكاتي در مورد مقالات مستخرج از پايان نامه دانلود
10 فرم اطلاعات مقالات مستخرج از پايان نامه دانلود
11 فرم گزارش شش ماهه پيشرفت كار دانلود
12 فرم اطلاع رساني  دفاع از پايان نامه دانلود
13 فرم ارزيابي مديريت پژوهش دانلود
14 فرم تسويه حساب دانلود

فرمهاي مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال1394 و ماقبل

رديف عنوان فايل
1 فرم چكيده پايان نامه جهت توزيع در جلسه دفاع دانلود
2 فرم گزارش پيشرفت كار سه ماهه دانلود
3 فرم شركت در جلسه دفاع دانلود
4 فرم تعهد اصالت پايان نامه دانلود
5 فرم تاييديه پايان نامه و تقاضاي تشكيل جلسه دفاع دانلود
6 فرم  تعهد نسبت به عدم ارائه مقاله دانلود
7 فرم درخواست تصويب موضوع دانلود
8 فرم اطلاع رساني جلسه دفاع از پايان نامه دانلود
9 فرم صورتجلسه دفاع دانلود
10 فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه دانلود
11 فرم هماهنگي تشكيل جلسه دفاع دانلود
12 نمودار گردش كارپايان نامه دانلود
13 فرمت پروپوزال كارشناسي ارشد دانلود
14 فرم مجوز صحافی دانلود
15 فرم ارزيابي دفاع از پايان نامه{سه نسخه} دانلود
16 فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان نامه دانلود
17 فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان نامه دانلود

فرمهاي مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال1395 و بعد

رديف عنوان فايل
1 فرم چكيده پايان نامه جهت توزيع در جلسه دفاع دانلود
2 فرم گزارش پيشرفت كار سه ماهه دانلود
3 فرم شركت در جلسه دفاع دانلود
4 فرم تعهد اصالت پايان نامه دانلود
5 فرم تاييديه پايان نامه و تقاضاي تشكيل جلسه دفاع دانلود
6 فرم  تعهد نسبت به عدم ارائه مقاله دانلود
7 فرم درخواست تصويب موضوع دانلود
8 فرم اطلاع رساني جلسه دفاع از پايان نامه دانلود
9 فرم صورتجلسه دفاع دانلود
10 فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه دانلود
11 فرم هماهنگي تشكيل جلسه دفاع دانلود
12 نمودار گردش كارپايان نامه دانلود
13 فرمت پروپوزال كارشناسي ارشد دانلود
14 فرم مجوز صحافی دانلود
15 فرم ارزيابي دفاع از پايان نامه{سه نسخه} دانلود
16 فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان نامه دانلود
17 فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان نامه دانلود