نام و نام خانوادگی:  دکتر احمد میرجلیلی
سمت: رئیس اداره امور پ‍ژوهشي تحصيلات تكميلي
مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: آمار
شماره تماس داخلی:  ۲۰۰۷

 

 

نام و نام خانوادگی:  حسن جوادی پور
مدرک تحصیلی: کاردانی
رشته تحصیلی: عمران
شماره تماس داخلی:  ۲۰۱۱

 

 

شرح وظايف اداره امور پژوهشي تحصيلات تكميلي

1-پيگيري اخذ مجوز جهت اساتيد مدعوي كه در زمينه راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد با واحد ميبد همكاري دارند.

2-تاييد پروپوزال شوراي گروه هاي تخصصي جهت ارائه به كميته تحصيلات تكميلي

3-ثبت پروپوزال هايي كه در كميته تحصيلات تكميلي مصوب شده است.

4-اخذ كد پايان نامه جهت دانشجوياني كه پروپوزال آنها در كميته تحصيلات تكميلي مصوب شده است.

5-مكاتبه با سازمان مركزي جهت افزايش ظرفيت راهنمايي و مشاوره اساتيد و پيگيري امور جاري

6-تنظيم حق التدريس اساتيد راهنما ومشاور و داورجهت ارائه به امور مالي دانشگاه

7-چك نمودن CD  پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشدي كه در مرحله فارغ التحصيلي مي باشند.

8- بروز رساني سايت تحصيلات تكميلي و و پاسخ به نظرات دانشجويان در سايت