مرکز مشاوره روانشناختی و روانشناسی امین دانشگاه در 9 مورد ارائه خدمات مشاوره ای با دراختیار داشتن کادر مجرب در خدمت دانشجویان .کارکنان ،اساتید و مردم محترم شهرستان می باشد .

1- مشاوره روانشناختی  2- مشاوره دینی ،مذهبی   3- مشاوره خانواده   4- مشاوره تحصیلی   5- مشاوره حقوقی   6- مشاوره کسب و کار وکارآفرینی

7- مشاوره شغلی    8- مشاوره تغذیه   9- مشاوره ورزشی