مسئول صندوق رفاه : علیرضا سلمانی

مدرک تحصیلی :  لیسانس حسابداری

تلفن داخلی :2021

صندوق رفاه دانشجویان با برنامه ریزی مناسب و به موقع عملیات مالی این حوزه مربوط به پرداخت وام ووصول آنها نقش بسزایی دارد.

شرایط و نحوه پرداخت وام دولتی :

در صورت وجود اعتبار و پس از هماهنگی کامل با صندوق رفاه دانشجویی واحد مراحل ذیل بایستی انجام گیرد.
1-برای اخذ اولین نوبت دریافت وام شهریه بایستی با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی نسبت به تکمیل فرم شماره 3 اقدام و همراه داشتن ضامن طبق شرایط تعیین شده در ذیل فرم الزامی است.
2-تکمیل نمودن فرمهای شماره 20 و 21 و 22 طبق نمونه های ارائه شده وارائه مدارک موردنیاز بر اساس فرم شماره 23
تبصره1:تکمیل فرم شماره 3 برای اولین نوبت وام الزامی و برای ترمهای بعدی نیاز نمی باشد.
تبصره2-با توجه به محدودیت پرداخت وام فوق حتما قبل از انجام و پرنمودن هر فرمی با صندوق رفاه واحد هماهنگی و در صورت اعلام صندوق نسبت به انجام کار اقدام فرمایید.
تبصره3-با عنایت به اینکه صندوق رفاه واحد صرفا واسطه ای بین شما دانشجویان عزیز و وزارت علوم است رعایت دقیق برنامه زمانبندی که با وصول ان از سازمان مرکزی و ابلاغ به شما دانشجویان اعلام میگردد الزامی است.
تبصره4-در صورت مشروطی پرداخت وام ترم اتی قطع میگردد.
تبصره5-داشتن حداقل واحد جهت دانشجویان کاردانی و کارشناسی(14واحد) و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد(8واحد)الزامی است.
تبصره6-بازپرداخت وام فوق 9 ماه بعد از اتمام تحصیل و در صورت داشتن خدمت سربازی 9 ماه بعد از اتمام خدمت سربازی شروع خواهد شد(در صورت اخراج-انصراف-بایستی دفعتا تسویه گردد)

شرایط پرداخت  وام های کوتاه مدت شهریه توسط واحد:
1-وام شهریه بنا به درخواست دانشجو و با تکمیل پیوست شماره 20 در دو برگ و با ارائه یک قطعه چک به میزان 120% وام پرداختی امکان پذیر است.
تبصره:وام فوق الذکر از صندوق رفاه به حساب شهریه دانشجو واریز میگردد.
2-طبق بخشنامه های مرتبط حداکثر میزان وام پرداختی 60% شهریه و با بازپرداخت 10 قسط به صورت ماهیانه میباشد.
3-زمان پرداخت وام با شروع انتخاب واحد طبق برنامه زمانبندی اموزش اغاز وپایان ان دقیقا 2 ماه پس از اولین روز انتخاب  واحد پایان میابد و به درخواستهای ارائه شده بعد از ان تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-فایل دانشجویانی که به موقع اقساط وام خود را واریز ننمایند در هر زمان بسته خواهد شد و در صورت خوش حسابی و واریز به به موقع اقساط حتی در صورتی که وام دریافتی ترم قبل تسویه نشده باشد ولی قسط معوق نداشته باشد پرداخت وام جدید بلامانع میاشد
5-پرداخت وام ازدواج پس از پایان زمان اشاره شده وام شهریه اغاز و به صورت حضوری  وبا ارائه مدارک مرتبط و در صورت وجوداعتبار پرداخت خواهد شد.
6-در صورت مشروطی وام ترم اتی قطع خواهد شد.
7-در صورت انصراف یا اخراج و یا پایان تحصیل اقساط باقیمانده بایستی دفعتا تسویه گردد.
8-فعلا نحوه واریز اقساط با مراجه حضوری به یکی از بانکهای ملی در سراسر کشور و از طریق شناسه پرداخت  امکان پذیر است.