نام : علیرضا

نام خانوادگی : دهقانی فیروزآبادی

سمت : مدیر مالی

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس حسابداری

تلفن مستقیم :03532370320

تلفن داخلی :2030

پست الکترونیک :dehghani255@yahoo.com

شرح وظایف :

1- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی دانشگاه

2- حفظ وحراست از اسناد و دفاتر مالی

3- نظارت بر اجرای دقیق و صحیح قوانین دارایی

4- نظارت بر اجرای دقیق و صحیح قوانین تامین اجتماعی

5- اجرای کدینگ حسابها بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی

6- نظارت بر اموال بر اساس آئین نامه اموال دانشگاه

7- نظارت بر وصول دقیق درآمد ها

8- نظارت دقیق بر هزینه ها

9- تامین منبع مالی جهت پروژه ها و هزینه های واحد

10- اعمال کنترل داخلی جهت جلو گیری از سوء استفاده

11- رعایت استانداردهای حسابداری متناسب با فعالیت واحد

12-نظارت بر نحوه دقیق گزارشات ارسالی به مدیریت وسازمان مرکزی

13-نظارت بر ارسال تراز ماهیانه در موعد مقرر

14- رعایت موارد کمیسیون معاملات

15- نظارت بر رعایت بخشنامه ها در پرداخت وامها