نام : مسعود

نام خانوادگی : عزیزی

سمت : مدیر عمرانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن مستقیم : 32370157

تلفن داخلی :

پست الکترونیک :