نام : محمد رضا

نام خانوادگی :صداقت مهرجردی

سمت : مسئول  کارگزینی کارکنان

مدرک تحصیلی :دیپلم

تلفن داخلی :2036

     شرح وظایف:

1. تهيه و تنظيم و صدور كارت حضور و غياب كاركنان بصورت كامپيوتري

2.محاسبه و صدور حكم افزايش حقوق و سنوات سالانه كاركنان

3. محاسبه و صدور احكام حق فني ، تخصصي مالي كاركنان

4.  صدور احكام حق تأهل ، اولاد و فوق العاده ويژه كاركنان

5.  صدور حكم مأموريت و محاسبه و اقدام در مورد پرداخت فوق العاده مأموريت كاركنان بر اساس ضوابط

6.      صدور حكم ارتقاء گروه كاركنان برحسب مدرك تحصيلي و شرايط احراز

7.      بررسي حضور و غياب كاركنان و تنظيم ليست كاركرد ماهانه آنان بمنظور پرداخت حقوق ، اضافه كار ، اياب ذهاب در هر ماه

8. صدور حكم انتصاب كاركنان و اقلام در مورد پرداخت حق سرپرستي و حق مسئوليت آنان طبق دستور و رعايت ضوابط

9. رسيدگي و اعلام ايام بيماري كاركنان به سازمان تأمين اجتماعي جهت دريافت حقوق ايام بيماري.

10.اقدام در مورد پرداخت كمك هزينه ازدواج و نوزاد كاركنان

11.اقدام در مورد صدور گواهي اشتغال كاركنان به مراجع ذيربط بر حسب تقاضاي آنان. براساس بخشنامه سازمان مركزي

12.اقدام در مورد اجراي تصميمات كميته تخلفات اداري كاركنان برحسب مورد ( انتقال ـ اخراج ـ جابجائي(

13.اقدام در مورد صدور تسويه حساب پرسنل متوفي ـ اخراجي ـ بازنشسته و صدور حكم خروج از خدمت

14.اقدام در مورد تهيه و تنظيم ليست اسامي كاركنان واجد شرايط جهت دريافت بن شش ماهه و غيره.

15.اقدام در مورد تهيه و تنظيم ليست اسامي كاركنان واجد شرايط جهت در يافت لباس كار سالانه

16.ثبت مرخصي استفاده شده كاركنان ( ساعتي ـ روزانه ) و مرخصي استعلاجي آنان در كارتكس مربوطه

17.محاسبه مرخصي استفاده شده كاركنان در پايان هر سال با كسر مرخصي استحقاقي سالانه و انتقال مانده به كارتكس سال بعد.

18.صدور حكم كاهش حق مسكن كاركناني كه از وام خريد مسكن بهره مند ميگردند.

19.اقدام به صدور گواهي حقوق جهت كاركنان براي ضمانت وام بانكي

20.اقدام به خلاصه نويسي پرونده ها – بايگاني مكاتبات و دستورالعمل هاي سازمان مركزي