نام : غلامرضا

نام خانوادگی : زارعشاهی

سمت : مسئول نقیله

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن داخلی : 4044

شرح وظایف :

1- ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداری
2- رسیدگی به تصادفات، تخلفات رانندگی رانندگان تحت سرپرستی و کلیه امور مربوط به تعمیرات و شماره گذاری اتومبیل ها.
3- نظارت بر انجام تعمیرات و سرویس وسائط نقلیه و برآورد هزینه تعمیر آنها.
4- نظارت و بررسی تقاضاهای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی آنها و تسلیم تقاضاها به مراجع ذیربط جهت خرید.
5- تنظیم و اجرای برنامه بازدید اتومبیل ها از نظر رفع نواقص و تصادفات و غیره.
6- تهیه گزارش های ادواری و موردی از وضعیت انواع اتومبیل ها و خودروهای مورد استفاده در دانشگاه.
7- کنترل حضور و غیاب رانندگان.
8- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.