نام : سید محمد صادق

نام خانوادگی : علائی

سمت : مسئول دبیرخانه

مدرک تحصیلی : لیسانس اقتصاد بازرگانی

تلفن مستقیم : 03532370169

نمابر دبیرخانه : 03532370969

تلفن داخلی :2062

پست الکترونیک : sms_alaei@yahoo.com

 

 

 

نام : مهدی

نام خانوادگی : زارع

سمت : متصدی دبیرخانه

مدرک تحصیلی : دیپلم

پست الکترونیک : mahdi.zara48@yahoo.com

 

 

 

شرح وظایف :

1- ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط.
2- تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.
3- انجام امور مربوط به فاکس در موارد ضروری و برحسب مقام مافوق.
4- نظارت بر امور بایگانی اسناد و بایگانی برای حفظ سوابق مربوط.
5- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.