نام : جعفر

نام خانوادگی : دهقانی فيروزآبادي

سمت : مسئول تدارکات

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن و نمابر : 03532370323

تلفن داخلی : 2023

  شرح وظایف :
1- رسیدگی به درخواست خرید کالا که از دوايرداخلي واصل می گردد و تطبیق آن با موجودی انبار و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق.
2-  پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه از نظر ابزار و لوازم اداری، خدماتی، فنی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مواد خوراکی مورد لزوم سلف سرويس و ارائه فهرست های مربوط به مقام مافوق.
3-  آگاه نمودن انبارداران از اطلاعات تخصصی مربوط به نحوه نگهداری کالاهای آسیب پذیر به منظور رعایت مسائل مربوط به ایمنی وحفاظت فیزیکی کالاهای خریداری شده.
4-  آگاهی از موجودی انبارهای دانشگاه بمنظور تأمین و تدارک مجدد آنها درصورت رسیدن کالا به حداقل متعارف.
5-  تهیه پیش نویس آگهی های مزایده و مناقصه با رعایت آئین نامه معاملات دانشگاه.
6- مراجعه به نمایندگان کالاهای مورد نظر و  اخذ استعلام بهاء و نمونه کالا با درنظر گرفتن مرغوبیت اجناس و ملزومات و کالاهای موردنظر.
7-  تسلیم استعلام اخذ شده به مقام مافوق برای اتخاذ تصمیم قطعی در مورد خرید کالای مورد نظر.
8-  دریافت تنخواه گردان با توجه به متوسط خرید و ارائه اسناد و فاکتورهای خرید به حسابداری برای اعمال حساب.
9-  همکاری و هماهنگی با دفتر تجهیزات در مورد کالاها، ماشین آلات و تجهیزات فنی تخصصی قابل تأمین از بازارهای داخلی.
10-  نظارت براجرای تشریفات مربوط به خرید از بازارهای داخلی براساس پیش بینی نیازهای تدارکاتی در کلیه سطوح دانشگاه.
11-  برنامه ریزی به منظور دریافت فهرست مایحتاج سالیانه واحد به منظور خرید اقلام موردنیاز بطور عمده.
12-  انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.