نام : علیرضا  

نام خانوادگی :فلاح یخدانی

سمت : مسئول انبار

مدرک تحصیلی :لیسانس  حسابداری

تلفن داخلی :4040

شرح وظایف :
1- تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها.
2-  رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن متصدی تدارکات جهت تجدید سفارش.
3-  ثبت کالاهای تحويلی و دریافتی در نرم افزار انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و هم چنین امضاء کلیه اسناد مربوط.
4-  برقراری سیستم صحیح انبارداری در مورد ورود و خروج لوازم، اجناس و کالاها با رعایت تشریفات مربوط.
5-  شرکت فعال در انبارگردانی سالیانه و ادواری با همکاری مسئولین ذیربط و تهیه و تنظیم صورتجلسه از نتایج انبارگردانی با ذکر مقادیر کسری یا آسیب دیده و فاسد شده.
6-  انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.