نام : لطف الله

نام خانوادگی : خدمه باشی

سمت : کارشناس آموزش نیروی انسانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق

تلفن داخلی : 2067

 

شرح وظایف

ـ تعیین نیازها و اولویت های آموزشی سطوح و رشته های مختلف جهت آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزشی و غیرآموزشی براساس بررسی های انجام شده.
ـ بررسی لازم جهت تهیه و تدوین مواد آموزشی دوره های مختلف آموزشی.
ـ نظارت بر اجرای برنامه های تأمین نیروی انسانی و ارائه آموزش قبل و ضمن خدمت به آنان.
ـ نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی کوتاه، میان و بلندمدت، مدرسان، دبیران و کارکنان دانشگاه.
ـ ارزشیابی کیفی از برنامه های آموزشی برگزار شده و میزان استقبال شرکت کنندگان از دورهای آموزشی مذکور.
ـ ارزشیابی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی در پایان دوره و اعلام نتایج ارزشیابی به مقام مافوق.
ـ تهیه برنامه های آموزشی ادواری یا موردی برحسب ضرورت و نیاز دانشگاه.
ـ هماهنگ کردن برنامه های درسی از لحاظ تدریس عملی و نظری و تقسیم ساعات کار کارآموزان برای دوره های عملی.
ـ نظارت بر تهیه و تنظیم پرسش نامه های لازم به منظور ارزشیابی کیفیت و محتوای برنامه های آموزشی در طی دوره و پس از پایان دوره.
ـ انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.