نام : محمدحسین

نام خانوادگی : فیض پور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد الکترونیک

سمت : مدیر امور اداری و منابع انسانی

تلفن داخلی : 2038

شرح وظايف :

1. رسيدگي و انجام امور مربوط به بررسيهاي سازماني و پيش بيني و تأمين كادر نيروي انساني مورد نياز دانشگاه.

2. سازماندهي فعاليت هاي اجرائي و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

3. اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان

4. بررسي پيشنهاد و انتصاب كاركنان و تطبيق آنها با مقررات و قوانين در اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و انجام امور مربوط

5. مراقبت در امر حضور و غياب كاركنان دانشگاه.

6. انجام امور استخدامي و صدور احكام كاركنان دانشگاه با رعايت قوانين و مقررات استخدامي

7. امضای پیش نویس احكام استخدامي ، تغيير ضريب حقوق و مزايا ، ارتقاء گروه ، انتصاب ، اشتغال ، مأموريت، تعليق ، بازنشستگي ، غيره

8.  شرکت در جلسات، سمینارها و کنفرانسهائی که بنحوی با امور اداری و کارگزینی در ارتباط می باشند و تهیه گزارشات لازم برای مقام مافوق در این ارتباط.

9.  اجراي قوانين و مقررات ، آيين نامه‌هاو دستورالعمل‌هاي انضباطي مورد عمل و رسيدگي به تخلفات اداري مطابق دستورالعمل مربوطه

10.نظارت بر امور کارگزینی و ارائه راهنمائی های لازم به منظور بالا بردن سطح اطلاعات کارکنان تحت سرپرستی

11.تهيه و جمع‌اوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز واحد‌ها و نيز مايحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعايت كامل مقررات مالي

12.خريد مايحتاج دانشگاه طبق مقررات قانوني مربوطه

13.توزيع و تحويل كالاهاي مورد درخواست به واحدها و گروههاي متقاضي
سفارش امور چاپي مطابق مقررات موضوعه

14.انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

15.نظارت برامور رفاه كاركنان و پيگيري مسائل مربوط به آن

16.ايجادهماهنگي بين ادارات تابعه

17.ارزيابي و تشويق و ترغيب كاركنان در چارچوب  قوانين اداري و تعيين كارمندان نمونه با هماهنگي واحدهاي مربوطه

18.نظارت برعملكرد شركت هاي خدماتي طرف قرارداد دانشگاه