نام ونام خانوادگی : مجید زارعی محمودآبادی

شروع همکاری : 1372

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تلفن مستقیم: 03532370965  

تلفن داخلی: 2015

آدرس پست الکترونیکی : majeedzaree@yahoo.com

فعالیتهای اجرایی:

*مدیر امو آموزشی واحد میبد از 1371 تا 1373

*مدیر گروه کامپیوتر واحد میبد از سال 1373 تا 1375

*رئیس دانشکده فنی و مهندسی واحد میبد از سال 1375 تا 1377

*سرپرست معاونت دنشجویی واحد میبد از سال 1377 تا 1378

*معاون اداری و مالی واحد میبد از سال 1378 تا 1383

*مدیر پژوهشی واحد میبد از سال 1378 تا 1386

*مسئول باشگاه پژوهشگران جوان از سال 1383 تا 1386

*مدیر دانشجویی واحد میبد از سال 1389 تا 1393*معاون اداری و مالی واحد اردکان از سال 1393 تا 1395